Cart 0

About Us

Antur 'Stiniog

Mae ein amrediad dillad i gyd yn cael ei dylunio a cynhyrchu yn lleol.

Mae Antur ‘Stiniog yn menter cymdeithasol, Sefydlwyd y cwmni ym mis Mehefin 2007 ar ôl derbyn addewidion o gefnogaeth gan fwy na 2,000 o drigolion lleol, â phob un ohonynt yn rhannu’r un weledigaeth:

“Datblygu potensial y Sector Awyr Agored yn ardal Ffestiniog mewn ffordd gynaliadwy ac arloesol er budd y trigolion a’r economi leol”

Nod Antur ‘Stiniog yw gwireddu’r weledigaeth hon drwy gyfrwng nifer o brosiectau cyffrous sy’n amrywio o fwynhau a hyfforddi yn y sector i ddatblygu cyfres o lwybrau beicio yn yr ardal.

 

Our clothing range is designed and produced locally.  

Antur 'Stiniog is not for profit a social enterprise. It was established in June 2007, having received pledges of support from more than 2000 local residents, each sharing the same vision:

“To develop the potential of the Outdoor Sector in the Ffestiniog area in a sustainable and innovative way for the benefit of the local residents and economy”.

Antur 'Stiniog aims to realise this vision through a number of exciting projects which vary from enjoyment and training in the sector to developing a series of Mountain bike trails in the area.

www.anturstiniog.com